Klankbordgroep

Welkom bij de klankbordgroep

Notulen Klankbordgroep 2 april 2019

Welkom.

Jan vertelt over het miniatuur kunstwerk in de gang van de school. Het is een kunstwerk ter ere van het Amsterdam Rijnkanaal. Het is een miniatuur van een sculptuur die hoogstwaarschijnlijk bij de seinpost wordt geplaatst. Hetzelfde kunstwerk wordt geplaatst bij alle locaties waar het Amsterdam Rijnkanaal wordt doorkruist. Na de herfstvakantie zal de Horn hier op school aandacht aan besteden. (projectspark.nl)

Rots en Water

In de onderbouw merken we dat de groepsdynamiek aandacht nodig heeft. Er zijn hele mondige kinderen en er zijn hele introverte kinderen. Dat kan elkaar in de weg staan. Als je dat laat lopen, kan dat op latere leeftijd problemen opleveren voor de kinderen persoonlijk en voor de groep. Kinderen moeten leren dat het wenselijk is dat ze rekening met elkaar houden. Om die reden is er op de Horn nu het Programma Rots & Water. Op dit moment in groep 3,4 en 5. De Horn gaat hierin opbouwen en wil het uiteindelijk aanbieden tot en met groep 8. In elk schooljaar is er dan aandacht voor dit item.

Verkeersveiligheid / Parkeerplekken hoofdlocatie

Jan geeft aan gestopt te zijn met het aanspreken van ouders die zich niet aan houden aan de parkeerregels van de school. Het helpt niet en er ontstaan discussies. De BOA zal regelmatig controleren, waarschuwen en bekeuren.

De gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de school willen wel samen kijken of ze kunnen komen tot een plan. Niet om de parkeerplekken uit te breiden, maar om ouders en kinderen uit de auto te krijgen of om andere ideeën te bedenken die de doorstroom van auto’s kunnen bevorderen. Ook wordt er een snelheidsmeter geplaatst bij de school. Het is immers een 30 km zone. Ideeën zijn welkom om deze punten. Twee ouders melden zich aan om in een werkgroep plaats te nemen.

Zesde Lustrum

De school bestaat dit jaar 30 jaar! Tijd voor een feestje om dit te vieren. Dit doen we door op donderdag 4 juli een schooluitje te organiseren voor alle leerlingen. Vrijdag 5 juli willen we een feest geven voor de ouders. Verzoek aan de klassenouders ouders hiervoor te enthousiasmeren.

Indeling groepen 2019/2020

Naar aanleiding van het aantal nieuwe aanmeldingen en op basis van de samenstelling van de huidige groepen, kijkend naar het aantal leerlingen, kan de school niet anders dan 12 groepen formeren in het komende schooljaar. Dat is minder dan in het huidige schooljaar. Er zal dus geschoven moeten worden. De klassenindeling zal in juni helder zijn. Docenten houden rekening met voorkeuren van kinderen, kijkend naar vriendschappen en ontwikkelingen, maar zullen helaas niet aan alle wensen kunnen voldoen. Praktijk leert ons dat vooral ouders zich druk maken over hoe het voor hun kind is. Kinderen blijken meer flexibel te zijn dat ouders denken. De ervaringen van de school, maar ook van de oudere leerlingen zijn vaak niet negatief over dit soort verschuivingen. Waar het niet nodig is, zal het ook niet gebeuren. De school is hierbij ook afhankelijk van budget. Een volledige groep formeren kost enorm veel geld. Daar is vorig jaar voor gekozen. Dit jaar zal dat niet lukken.

Communicatie

Communicatie verloopt veelal via de Schoolapp. Deze schijnt niet altijd even soepel te lopen. Ervaart u problemen, laat het Jan dan even weten. Communicatie in klassen verloopt goed. Een aantal tips vanuit de ouders.

*De docent maakt elke vrijdag een weekverslag over hetgeen is gedaan in de klas. Opmerking die hierbij wel gemaakt wordt is dat dit weer extra werk is voor de docent. Ouders geven aan dat kinderen thuis niet zoveel vertellen. Groep 8 geeft aan goed en voldoende te worden geïnformeerd over de activiteiten en over wat nodig is.

*Ouders komen bijna niet op ‘t Kompas en ervaren dat zij in de klas ook niet altijd meer welkom zijn. Toch willen zij graag de klas zien, de werkjes van hun kind, de plek in de klas etc. Is het een idee om frequent een inloop te organiseren voor ouders?

*groep 6, planning van opdrachten en werkstukken zoals een spreekbeurt, willen ouders graag weten.

* groep 3a, graag een update over wat ze in de groep allemaal doen. (Zie ook boven, weekverslag?)

* schoolarts: Alle ouders hebben de brief over de schoolarts gekregen. De exacte dag was echter niet bekend. Ouders hadden dat graag willen weten.

Tevredenheidspeiling 2018

De school is tevreden met de uitslag van de tevredenheidspeiling. De school scoort beter dan het landelijk gemiddelde. N.a.v. De uitslag kan Jan melden dat er een nieuw schoonmaakbedrijf in de arm is genomen. Men is meer tevreden. Er komen nog wel klachten over de toiletten. Zo is o.a. bij de kleuters al weken geen zeep. Jan gaat hier achteraan.

Men vindt de speelmogelijkheden op het schoolplein van ‘t Kompas te minimaal. In de zandbak zit geen zand en het grootste gedeelte van het plein wordt gebruikt voor voetbal. Er wordt voorgesteld een brainstormsessie te houden onder de kinderen van de bovenbouw. Wat zijn hun wensen? Daarna kijken wat hierin haalbaar is.

Gezonde school

Invoeren van thee en water? Kan dat?

Ouders geven aan dat dit wel kan. Er zullen altijd ouders zijn die het hier niet mee eens zijn. Het moet groeien. Dezelfde discussie was jaren geleden toen de Horn besloot een gezonde school te worden. Nu weten we niet beter.

Belangrijk is wel dat de docenten 1 lijn trekken. Nu wordt ervaren dat dat niet zo is. Een rijstwafel mag bij de 1 wel, bij de ander niet. Leg dat maar eens aan de kinderen uit.

M.b.t tot water en thee wordt aangegeven dat dat iets is wat je dan op school moet aanbieden. Ouders hoeven dan helemaal geen drinken mee te geven. Scheelt ook enorm in het afval. Water is altijd lekker vers en koud als ze het vanuit school aangeboden krijgen.

WVTTK

* Is al helder wie er naast juf Samantha, Roassanne in groep 8 gaat vervangen? Jan geeft aan dat er sollicitaties zijn geweest. Er wordt aan gewerkt.

* Avond 4 daagse: De school organiseert geen avond 4 daagse meer. In de laatste jaren waren dit negatieve ervaringen. De school kan en wil de verantwoordelijkheid niet meer dragen. Kinderen kunnen lopen op eigen initiatief. Met leerlingen uit de klas, met de hele klas, met vrienden en vriendinnen, maar vanuit eigen organisatie en niet onder de vlag van de Horn.

* Combi 7/8: Groep 8 heeft best vaak een buitenschoolse activiteit, waar groep 7 dan aan deelneemt of waarin van ze wordt verwacht zelfstandig te werken. Ouders vragen zich af of zij dan niet achter gaan lopen in vergelijking met de volle groep 7 die dan wel gewoon de lessen volgt. Een terechte vraag. Jan geeft aan dat er meer lesuren in het schooljaar zitten dan wettelijk zou moeten. Ouders kunnen voor helderheid hierover terecht bij de betreffende docent.

*Kinderen die extra aandacht nodig hebben:

Ouders krijgen signalen dat kinderen die extra aandacht nodig hebben van school wisselen, omdat ze op dat gebied niet tevreden zijn op de Horn. Aanwezigen geven aan de signalen ook te horen, maar tegelijk dat Social media zo werkt. Ouders spreken niet vanuit eigen ervaring, maar van horen zeggen. Ervaring leert ons dat we wel de juiste zorg en aandacht hebben voor kinderen die daar behoefte aan hebben.

Ouders die overstappen met hun kind zijn ontevreden over het beleid van de school. Dat is een ander reden en is een verschil in visie. Dat betekent niet dat de visie van De Horn of het beleid slecht is. De aanwezige ouders zijn tevreden over de school.

Verslag ouderklankbordgroep maart 2018

Aanwezig: Klassenouders van de groepen

Jan Heijman ( directeur van de school)

Nieuwe ontwikkelingen

Werken met tablets gr 4 t/m 8: heeft de volgende voordelen: je ziet sneller wat je fout doet.

De school heeft gezamenlijk met de medezeggenschapsraad nieuwe uitgangspunten voor toekomstig beleid geformuleerd:

Samen vastberaden op weg naar de toekomst

Veilige en respectvolle omgang met elkaar vormt de basis

Toekomstgericht en innovatief onderwijs

Visie: kind meer laten nadenken; waarom en waarvoor ze het doen, nadenken over het eigen gedrag

Een antwoord als  “ik weet het niet” is niet meer voldoende. Je hoeft niet meer je vinger op te steken, iedereen kan altijd een beurt krijgen en daarom moet je altijd scherp blijven. Je mag altijd je mond opendoen, maar wel met een reden.

Laat een kind zelf verantwoordelijk zijn voor zijn handelen. Moeder komt brood brengen als het kind het vergeten is? Wij hebben best nog wat brood op school en de volgende dag wordt het niet meer vergeten. Gun een kind zijn dieptepunten, daar wordt het sterk van.

Een kind is het belangrijkste wat je hebt. Daar doe je alles voor. Het is echter geen prins of prinses die mag commanderen.

Wat gaat goed, wat kan beter?

Alle vertegenwoordigers van de groepen krijgen de kans om hierover te spreken. Over het algemeen gaat het goed in de klassen.

Algemeen:
-Rechts van de school staan veel fietsen slordig geparkeerd, niet in de fietsenrekken
-Indien er schoolfruit over is, niet weggooien, maar meegeven, net als de melkpakjes
-Schapenwei: Jan belt de gemeente over de schapen?

Onderbouw:

  • opletten dat iedereen genoeg tijd heeft om te eten in de pauzes

Bovenbouw:

  • Vervanger voor juf Samantha is gevonden, wordt in april ingewerkt.
  • Als kinderen ambitieus zijn dan hen daarin stimuleren: Hoe kan ik je helpen om dat te bereiken ipv “we moeten we realistisch zijn”. Meer buiten de lijntjes kleuren en out of the box denken. Stimulerend in kansen denken. Er zijn veel wisselingen met juffen geweest. Geef jongens de ruimte om energie kwijt te kunnen.

– Groep 7/8 Meester Egid wordt opgevolgd door Juf Chantal

Het was een plezierige bijeenkomst. Alle klassenouders dank voor uw aanwezigheid.