MR

Welkom bij de MedezeggenschapsRaad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Met ingang van September 2021 ziet de MR van De Horn er als volgt uit:

Oudergeleding: 

Remco Pollard Voorzitter
 
Bas de Keijzer lid + GMR
Jorike   lid + GMR
 

Personeelsgeleding:

Jessica  secretaris
Sandra  secretaris
Willeke  lid + GMR

​De MR is te bereiken via : mrdehorn@dehorn.nl

 

Remco Pollard

Remco Pollard

Voorzitter

Sandra

Lid + secretaris

Willeke

Willeke

Lid + GMR

Jorike

Lid + GMR

Bas de Keijzer

Bas de Keijzer

Lid en GMR

Jessica

Jessica

Lid + secretaris