OR

Welkom bij de OR

De doelstelling van de OR

De doelstelling van de ouderraad is de relatie tussen de ouders, de MR, het bevoegd gezag en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen”

MIDDELEN: De ouderraad, i.c. de penningmeester, beheert de gelden die binnenkomen als ouderbijdrage. Per leerling betalen de ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ouderavond vastgesteld. Voor het schooljaar 2012-2013 bedraagt het 62,50 euro per leerling per schooljaar. Die leerlingen die vanaf 1 januari 2013 zijn ingeschreven betalen 40 euro.

 
Tot de taak van de ouderraad behoort:

het geven van adviezen aan de MR als geheel, aan de oudergeleding in de MR of aan het bevoegd gezag over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan;

het organiseren van dan wel het verlenen van medewerking aan, activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma van de school dan wel activiteiten die buiten het lesprogramma vallen;

het organiseren van het overleg m.b.t. overblijfservice en/of andere vormen van dienstverlening;

het beleggen van vergaderingen met de ouders en het leiding geven aan de vergaderingen met de ouders die door de OR zijn belegd;

het verzorgen van informatie aan de ouders;

het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met de school en het introduceren van nieuwe ouders bij de school.

 

Met ingang van september 2019 ziet de OR van De Horn er als volgt uit:

 Voorzitter
Angelique

Penningmeester
Martin

Leden
Bea
Floor
Denise
Clarinda
Debbie
Nynke
Dania
Monique

Leerkrachten
Jacomijn Zijlstra
Hannie Mocking

De OR is te bereiken via : ordehorn@dehorn.nl