OR

Welkom bij de OR

Beste ouder/verzorger,

Elk jaar maakt de Penningmeester een begroting voor de extra activiteiten die er op school aan uw kind worden aangeboden. Deze begroting wordt besproken met de OR en de MR, waarna de penningmeester via schoolkassa.nl een betaalverzoek uit doet voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt o.a. gebruikt voor de betaling van het schoolreisje, de sinterklaas- en kerstviering en een extra excursie. Aangezien het om geld gaat van alle ouders, is het belangrijk om transparant te zijn in het doel van deze gelden.
 
Zoals u kunt zien is er meer begroot dan dat er aan ouderbijdrage geïnd zal worden wanneer alle ouders gevolg zouden geven aan het betalingsverzoek. Dit tekort wordt opgevangen vanuit de reserves die afgelopen jaren opgebouwd zijn.
De grootste kosten zijn het schoolreisje en een extra excursie, de prijzen hiervan stijgen elk jaar. We hebben de vrijwillige ouderbijdrage sinds schooljaar 2012/2013 niet meer verhoogd en we proberen creatief te zijn om toch die leuke extra activiteiten te kunnen blijven bieden aan de kinderen. Want zeg nou zelf… Sinterklaas en schoolreisje zijn toch hele leuke momenten in een schooljaar, wat de kinderen niet willen missen.
 
Ik kan mij voorstellen dat de begroting vragen op kan roepen, voelt u zich daarom vrij om uw vraag naar mij op de mail te zetten. Ik zal dan proberen om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Tineke Bos, Penningmeester Ouderraad
 
 De doelstelling van de OR

De doelstelling van de ouderraad is de relatie tussen de ouders, de MR, het bevoegd gezag en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen”

MIDDELEN: De ouderraad, i.c. de penningmeester, beheert de gelden die binnenkomen als ouderbijdrage. Per leerling betalen de ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ouderavond vastgesteld. Voor het schooljaar 2012-2013 bedraagt het 62,50 euro per leerling per schooljaar. Die leerlingen die vanaf 1 januari 2013 zijn ingeschreven betalen 40 euro.

 
Tot de taak van de ouderraad behoort:

het geven van adviezen aan de MR als geheel, aan de oudergeleding in de MR of aan het bevoegd gezag over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan;

het organiseren van dan wel het verlenen van medewerking aan, activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma van de school dan wel activiteiten die buiten het lesprogramma vallen;

het organiseren van het overleg m.b.t. overblijfservice en/of andere vormen van dienstverlening;

het beleggen van vergaderingen met de ouders en het leiding geven aan de vergaderingen met de ouders die door de OR zijn belegd;

het verzorgen van informatie aan de ouders;

het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met de school en het introduceren van nieuwe ouders bij de school.

 

Met ingang van september 2022 ziet de OR van De Horn er als volgt uit:

Monique van Aken (voorzitter)
Saskia de Keijzer-Donselaar (voorzitter)
Tineke Bos (penningmeester)
 
Elin van Brenk
Clarinda Optekamp – Jansen
Debbie Mol
Mariska de Nooij
Daphne Roest – Loor
Nynke Kleinveld – Ettema
 
Jacomijn Zijlstra – Kuiper (leerkracht)
Hannie Mocking – Bethlehem (leerkracht)

De OR is te bereiken via : ordehorn@dehorn.nl

 

Kalender

De kalender staat in de school app

Twitter

[fts_twitter twitter_name=obsdehorn tweets_count=1 cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no]