In de Leerplichtwet staat dat leerplichtigen (5 t/m 17 jaar) de school geregeld moeten bezoeken. In een aantal gevallen zijn leerplichtigen vrijgesteld van die verplichting. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de school is gesloten of de jongere is geschorst. Ook ziekte of een religieuze feestdag zijn redenen om de school niet te bezoeken. Ouders/leerplichtigen moeten zich in die gevallen aan de afgesproken regels houden.

Ziekte

Vrijstelling in verband met ziekte kan alleen ontstaan wanneer binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan het hoofd van de school is meegedeeld dat de leerling ziek is, zo mogelijk met opgave van de aard van de ziekte.
Verder gelden de regels van het schoolreglement.
De jeugdarts heeft een begeleidende rol bij het ziekteverzuim van leerlingen. Er kan worden nagegaan welke problemen bij de leerling hebben geleid tot het (ziekte)verzuim en welke mogelijkheden er zijn om deze problemen aan te pakken. De problemen kunnen lichamelijk, psychisch of sociaal zijn.

Aanmelding bij zorgwekkend ziekteverzuim bij de GGD-arts:

§ 5 dagen achtereen ziek;

§ 5 incidentele dagen in de afgelopen maand.

De jeugdarts adviseert de ouders en de leerling over de mogelijkheden om naar vermogen deel te nemen aan het lesprogramma en stelt zo nodig een plan van aanpak op. De jeugdarts koppelt na toestemming van de ouders en leerling binnen 1 week terug naar school. De ouders ontvangen een kopie van deze afspraken. Zie: Ziekteverzuim begeleiding – GGD Regio Utrecht | GGDrU

Verlof voor religieuze feestdagen

Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden:

· Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur van de school.

· Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.

· De afwezigheid van een leerplichtige vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school medegedeeld.

Verlof voor extra vakantie

In zeldzame gevallen kan een leerling eenmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek krijgen (maximaal 10 dagen per schooljaar) om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan door het specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Het hoofd van de school kan hiervoor verlof verlenen.Denk bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ voornamelijk aan seizoensgebonden werkzaamheden of werk in bedrijfstakken, die piekdrukten kennen. Hierdoor wordt het voor het gezin feitelijk onmogelijk om in die perioden een vakantie op te nemen. De ouders moeten aantonen dat een vakantie in alle schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Dit is iets dat een onafhankelijk accountant moet aantonen. Slechts het gegeven dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is onvoldoende.

NB: een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Is ouder in loondienst, dan is het voor de school niet mogelijk om extra vakantieverlof toe te kennen. Werkgevers moeten er namelijk voor zorgen dat elke werknemer de gelegenheid heeft om in één van de reguliere schoolvakanties in een schooljaar vakantie op te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om iemand anders het werk van ouder te laten overnemen of in te laten vallen.

Verlof voor extra vakantie kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

· De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

· De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.

· De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om “buiten de wil en invloedsfeer van ouders en kind gelegen situaties”. Te denken valt aan:

· Verhuizing van het gezin

· Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten

· Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten

· Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten

· Viering 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van ouders of grootouders (1 dag)

· Viering 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag)

(Viering ambts- of huwelijksjubileum in principe op de dag zelf of kort ervoor of erna.)

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

· Familiebezoek in het buitenland

· Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of het winnen van een prijs.

· Vakantie onder schooltijd omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode

· Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte

· Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn.

· Sabbatical

· Wereldreis/verre reis.

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

· De schriftelijke aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.

· Het gaat om maximaal tien schooldagen. Voor meer dan tien schooldagen extra verlof moet een aanvraag worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.

Sportieve en culturele talenten

Extra verlof voor topsport- en uitzonderlijke culturele talenten is in principe niet mogelijk op basis van de Leerplichtwet. Als de school toch de medewerking wil verlenen en een vrijstelling ‘gewichtige omstandigheden’ afgeeft, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de school, want de inspectie van het onderwijs stelt dat al het onderwijs in het schoolgebouw moet plaastvinden. Een dergelijke vrijstelling is alleen mogelijk als naar het oordeel van de directie van de school de ontwikkleing van de leerling dit toestaat en er moet overeenstemming zijn tussen de directie van deschool en ouders over een alternatieve invulling van het lesprogramma.

Voor jongeren in het voortgezet onderwijs die zich bezig houden met topsport zijn er de zogenaamde ‘Lootscholen’.

Voor kinderen die optreden bij musicals, koren enzovoort is de regeling ‘Arbeid voor jongeren’ van toepassing. Kortweg komt dat er op neer dat de arbeidstijdenwet voor kinderen van toepassing is; daarvoor dient een contract getekend te worden tussen opdrachtgever (werkgever), school en ouders. De arbeidsinspectie houdt toezicht op het naleven van de arbeidstijdenwet voor kinderen.

Verlofprocedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunnen ouders bij de directeur van de school een aanvraagformulier halen.
Wanneer de aanvraag voor verlof wordt afgewezen kunnen ouders hiertegen bezwaar maken. De bezwaar mogelijkheid moet altijd worden opgenomen in de negatieve beslissing!

Bij twijfel of de aanvraag voldoet aan de Leerplichtwet? Neem contact op met een leerplichtambtenaar!

Geen toestemming, toch weg?

Wanneer er geen toestemming is voor extra verlof en ouders houden hun kinderen toch van school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Ook als het een ziekmelding betreft. De leerplichtambtenaar zal in dat geval een onderzoek instellen en kan daarna proces verbaal opmaken.