Op maandag 7 oktober is onze school bezocht door een team van vier auditoren. De school is op enkele belangrijke punten gecontroleerd. De audit is uitgevoerd op basis van het vigerende onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs (augustus 2018). Tijdens deze audit is een selectie van standaarden uit dit kader gebruikt.

De Horn telt ongeveer 310 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Tijdens deze audit zijn 5 groepen door het auditteam bezocht. Daarnaast zijn documenten bestudeerd, heeft de school een presentatie gegeven en een zelfevaluatie aangeleverd en zijn gesprekken gevoerd met leraren, ib-ers en directie.

Onderstaand rapport geeft de resultaten weer van een audit die op 7 oktober 2019 door een auditteam van de PO-Raad  is uitgevoerd op OBS De Horn in Wijk bij Duurstede. De audit is uitgevoerd in het kader van de auditorentraining van de PO-Raad, uitgevoerd door Bonne van Dam Onderwijsadvies en Bijsterbosch-Onderwijs-Advies.

De maatschappij verandert, het onderwijs op De Horn verandert. Het schoolteam is blij dat de auditoren  de kwaliteit van de school van (ruim) voldoende tot goed waarderen. Wij werken aan het beste onderwijs voor de aan ons toevertrouwde kinderen.

Wij danken het auditteam voor hun kritische blik en de aanbevelingen voor de komende jaren.

De volgende scores worden gegeven:
Onvoldoende  Onder de maat, moet verbeteren
Voldoende      Wat van de school verwacht kan worden, in orde
Goed              Excellent op dat gebied

Verslag

OP 1     Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod is zeer breed en gericht op het bereiken van de kerndoelen. De school hanteert moderne methodes en heeft het aanbod gericht op de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Zo is de school een voorloper op het gebied van Engels vanaf groep 1 en internationalisering. Dit laatste door middel van een uitwisseling van leerlingen met een Duitse school en het aanbieden van Spaans.
Voor de zaakvakken wordt gewerkt met de thema’s van IPC. Groep 1/2 haakt hierbij steeds meer aan.
Hiernaast is de school een ‘Gezonde school’; de ‘daily mile’ heeft ertoe geleid dat de conditie van kinderen aantoonbaar is verbeterd. Er is veel aandacht voor de sociale ontwikkeling van kinderen; in alle groepen wordt KIVA en Rots en Water aangeboden. Aan het eind van hun schoolloopbaan verrichten de leerlingen een maatschappelijke stage.
De school geeft zelf aan dat er nog ontwikkelingen mogelijk zijn in het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Dit aandachtspunt is opgenomen in het huidige jaarplan.

OP 2     Zicht op Ontwikkeling
De school verzamelt bij binnenkomst systematisch informatie over de ontwikkeling van de leerlingen. Bij VVE-leerlingen is sprake van een warme overdracht. De ontwikkeling wordt in alle groepen structureel gevolgd door observaties, leerlijnen van Parnassys, methodegebonden – en methodeonafhankelijke toetsen. Naast de ontwikkeling bij taal en rekenen volgt de school de leerlingen op het gebied van woordenschat, Engels en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Na de afname van toetsen worden, op vaste momenten in het jaar, de resultaten in beeld gebracht met behulp van LOVS en vervolgens geanalyseerd. De analyse van de tussenresultaten van CITO en de analyse van de eindtoets zijn helder van opzet en bevatten acties bij tegenvallende resultaten.
Per groep worden groepsoverzichten opgesteld met daarbij de stimulerende en belemmerende factoren per kind. Deze overzichten worden besproken binnen de groepsbespreking en de zorg-/bouwbespreking. Op basis van deze besprekingen wordt het groepsplan aangepast.

OP 3     Didactisch handelen
In de groepen is sprake van een prettig pedagogisch klimaat; er heerst een rustige, ontspannen sfeer. Er is veel aandacht voor structuur en het klassenmanagement. De lessen zijn in de meeste groepen duidelijk qua opzet, maar zijn overwegend leerkracht- gestuurd. Er zijn weinig activerende werkvormen gezien en er is weinig interactie waargenomen tussen de leerlingen. Bij enkele groepen zien we dat laatste wel tijdens het zelfstandig werken. Opvallend is dat de taakgerichtheid en betrokkenheid erdoor toe lijkt te nemen. Leerkrachten kunnen nog meer een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van leerlingen.
In alle groepen is er duidelijk zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Het is echter niet in alle groepen zichtbaar op welke wijze de leerkracht rekening houdt met verschillen. Met name in de instructie worden de groepen te veel als homogene groepen benaderd, terwijl er grote verschillen in vaardigheid zichtbaar zijn.
Hierbij zien wij een tegenstelling tussen de werkwijze van de leerkrachten van 1/2 en groep 3 t/m 8. Groep 1/2 plant vooruit; de andere groepen na toetsing.

OP 4     (Extra) Ondersteuning
De school heeft OPP’s voor kinderen die extra bekostiging ontvangen vanuit het samenwerkingsverband. Dit betreft onder andere leerlingen met motorische problemen. Er zijn op dit moment vier leerlingen met een OPP, die de einddoelen van groep 8 niet halen. Dit zijn te weinig leerlingen om er een oordeel over te kunnen geven. We hebben dit daarom verder niet onderzocht tijdens deze audit.

OP 6     Samenwerking
OBS de Horn kenmerkt zich door een open en actieve houding naar de buitenwereld. Ze werken samen met een groot aantal partners en belanghebbenden.
Voorbeelden daarvan zijn de scholen binnen de stichting, Loket Wijk (voorheen CJG), het samenwerkingsverband ZOUT, de ‘Gezonde School’ en organisaties met betrekking tot internationalisering.
Ouders worden betrokken bij het onderwijs van hun kind. Er is inspraak, niet alleen in de vorm van een medezeggenschapsraad maar ook door middel van een klankbordgroep.

OP 8    Toetsing en afsluiting
De school hanteert ruim voldoende instrumenten en procedures om de ontwikkelingen van leerlingen in beeld te brengen en te begeleiden. De vorderingen van de leerlingen worden schriftelijk en mondeling teruggekoppeld naar ouders. De school spant zich in om ouders mee te nemen in de ontwikkeling van hun kind richting het vervolgonderwijs. Vanaf groep 5 worden de oudergesprekken samen met de kinderen gevoerd.
Er is een heldere procedure die leidt tot een gedegen onderbouwd advies. Hierbij wordt naast de eindtoets (Route 8) ook een intelligentietest (ADIT) afgenomen. Veelal komt de uitslag van beide toetsen overeen met het advies. Vanuit het voortgezet onderwijs blijkt vertrouwen in de verwijsprocedure van de school.

SK 1     Veiligheid  &    SK 2     Pedagogisch klimaat
Het kwaliteitsgebied Schoolklimaat waarderen wij als voldoende. Wij zien dat het team van De Horn erin slaagt om een fijne en veilige school te zijn. De leerlingen laten in hun gedrag zien dat zij zich veilig voelen. De uitkomsten van onderzoeken onder leerlingen laten een positief beeld zien.
Er is veiligheidsbeleid over hoe pesten te voorkomen en wat te doen bij eventueel voorkomend pestgedrag. Daarnaast brengen de leraren het sociaal welbevinden van hun leerlingen in kaart en nemen zij maatregelen wanneer dat nodig is. Zo nodig wordt in een bepaalde groep een plan van aanpak opgesteld met een specifieke interventie.
Leraren laten in de lessen het goede voorbeeld zien en zij leren de leerlingen zich bewust te zijn van hun gedrag, grenzen aan te geven en respectvol met anderen om te gaan. De school gebruikt daarbij het programma KIVA. Daarnaast wordt in alle groepen “Rots en water training” gegeven.

OR 1    Resultaten
De school heeft de onderwijsresultaten scherp in beeld. De resultaten waarderen wij als “passend bij het wegingscijfer” van de school. Wij baseren dit oordeel op de leerresultaten die de leerlingen gemiddeld over de afgelopen drie jaar hebben behaald in relatie tot de schoolambities. De analyse van de tussenopbrengsten geeft aan op welke LVS-toetsen onder het niveau van de streefdoelen wordt gescoord. Op basis van deze analyse zijn interventies gepland. Voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs wordt het Drempelonderzoek als extra informatiebron ingezet.

KA 1     Kwaliteitszorg
Op de Horn is sprake van systematische zorg voor de kwaliteit van het onderwijs.
Dit blijkt onder andere uit documenten, geplande en uitgevoerde activiteiten binnen het team.
In de documenten is zichtbaar dat er goed gereflecteerd wordt op de stand van zaken en dat er goede analyses gemaakt worden.
Binnen het team staan regelmatig besprekingen gepland om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren en te verbeteren.
Er wordt gewerkt met kwaliteitskaarten voor diverse vakgebieden waarop afspraken staan voor alle groepen zoals: spelling, rekenen, regels op school, schrijven en IPC. Deze kaarten worden regelmatig op de agenda geplaatst, geëvalueerd en aangepast. Teamleden geven aan dat het een uitdaging is de onderwerpen voor kwaliteitskaarten uit te breiden en de afspraken te borgen.

KA 2     Kwaliteitscultuur
De leraren en directie hebben tijdens de auditdag een open en reflectieve houding laten zien. Ook is er sprake van voldoende zelfkritisch vermogen ten aanzien van de wijze waarop het team en directie functioneert.
De intern begeleiders bezoeken regelmatig de leraren in de groepen en geven feedback. De directeur bezoekt leraren aan de hand van C.T.-lijsten (Competentie Thermometer). De leraar, drie collega’s en de directeur bespreken welke competenties van de bekwaamheidseisen behaald zijn en waar nog aan gewerkt kan worden. In het team is een aantal specialisten aanwezig op verschillende vakgebieden.
Het team geeft aan dat zij meer gebruik zouden willen maken van de expertise van deze leerkrachten, maar organisatorisch knelpunten zien zoals het regelen van vervanging.
Het team werkt opbrengstgericht en zorgt ambitieus voor een breed onderwijsaanbod. Dit wordt beschreven in een jaarplan. Het jaarplan is een plan van het hele team. Ieder personeelslid of werkgroep met een bepaalde expertise vult haar eigen activiteit of ontwikkelthema in voor het komende schooljaar.
Het team geeft aan veel vernieuwingen op te pakken. De uitdaging wordt ‘niet in elke trein te stappen’ en te borgen wat goed gaat.

KA 3     Verantwoording & Dialoog

De wijze waarop de Horn zich verantwoordt aan belanghebbenden is prima.
Dit geldt voor zaken als jaarverslag, schoolgids, schoolplan. website en scholenopdekaart. Met heldere taal wordt informatie gegeven over de school.
Op de website wordt een verslag van de klankbordgroep, die mag meedenken over het functioneren van de school, volledig geplaatst. Ook negatieve geluiden over onder andere de zorg van de school zijn hier vermeld. Dit is zeer transparant en laat zien dat de school zich kwetsbaar durft op te stellen. Daarom krijgt het onderdeel KA 3 een goed als beoordeling.

Aanbevelingen
De school laat zien dat er sprake is van (ruim) aanwezige basiskwaliteit. De aanbevelingen uit deze audit zijn bedoeld om deze basiskwaliteit te verstevigen en uit te bouwen.

De doorgaande lijn in het onderwijsproces kan versterkt worden zodat de leerlingen een gelijke aanpak merken in de groepen. Daarbij gaat het om het op eenzelfde manier benutten van evaluaties van de ontwikkeling van leerlingen zodat de differentiatie tussen leerlingen systematisch wordt uitgevoerd. Leerlingen die dat aankunnen kunnen meer uitgedaagd worden en leerlingen die dat nodig hebben kunnen vervolgens de ondersteuning krijgen die ze extra nodig hebben. Dit bevordert tevens de mate van eigenaarschap en zelfstandigheid van leerlingen.

De school is op veel fronten bezig met ontwikkelingen. Tegelijkertijd is zichtbaar dat bepaalde afspraken uit de afgelopen periode onvoldoende zijn uitgewerkt of nog zichtbaar zijn in de praktijk. Daarom is het sterk aan te bevelen om de borging meer systematisch op te pakken, mede om te voorkomen dat ingezette ontwikkelingen onvoldoende zichtbaar worden of blijven in de praktijk.